ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล

        โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 307 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศเหนือ ตามถนนจรดวิถีถ่อง (ทางหลวงหมายเลข 101) 20 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ 50 ไร่ 22.4 ตารางวา

        โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2489 โดยมี ท่านเจ้าคุณพระสังวรกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง จังหวัดสวรรคโลก ในขณะนั้น เป็นผู้ริเริ่มร่วมกับพ่อค้า ประชาชน  เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมอบให้กรมการแพทย์ เปิดทำการรักษาพยาบาลครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2491  มีอาคารรักษาพยาบาลคนไข้ 2 หลัง รองรับเตียงได้ 50 เตียง มีแพทย์ประจำ 1 คน


ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนถึงปัจจุบันมี 13 ท่าน

ดังรายนามต่อไปนี้

all directors history
Directors history

 

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
1. นายแพทย์เล็ก นานา
2. นายแพทย์อุดม เจนพาณิชย์
3. นายแพทย์วิจิตร พัวพันธ์
4. นายแพทย์สวรรค์ เลิศฤทธิ์
5. นายแพทย์อนันต์ สุรบท
6. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด
7. นายแพทย์ดำรงค์ศิริ วัฒนศิริ
8. นายแพทย์ประวิทย์ หาเรือนศรี
9. นายแพทย์นิพัธ กิตติมานนท์
10. นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์
11. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม
12. นายแพทย์อายุส ภมะราภา
13. นายแพทย์สมชาย แก้วเขียว (ปัจจุบัน)

 

 

 


พื้นที่รับผิดชอบ

        โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัด ได้แก่
อำเภอศรีสำโรง (71,110 คน)
อำเภอสวรรคโลก (83,919 คน)
อำเภอศรีสัชนาลัย (93,099 คน)
อำเภอทุ่งเสลี่ยม (49,492 คน)
อำเภอศรีนคร (26,177 คน)
รวมประชากรในเขตรับผิดชอบ 323,797 คน คิดเป็น 54.21 % ของประชากรทั้งจังหวัด (597,257 คน)

ข้อมุลจาก : กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย.”ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf 2561)


ข้อมูลโรงพยาบาล

        โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย (Srisangworn Sukhothai Hospital) เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ต้นสังกัดในส่วนกลาง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ต้นสังกัดในพื้นที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64120 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5568 2030-42 โทรสาร 0 5568 1483


ลักษณะบริการ

จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ) จำนวนเตียงตามกรอบ/จำนวนที่ขออนุญาต 307 เตียง จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง (ไม่รวมเตียงเสริม) 282 เตียง


สาขาที่มีการให้บริการ

        เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 307 เตียง ที่มีขีดความสามารถในการให้บริการ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ระดับสูง สำหรับประชาชนในเขตอำเภอศรีสำโรง และรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายโซนเหนือของจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ รพ.ศรีสัชนาลัย รพ.สวรรคโลก รพ.ศรีนคร และ รพ.ทุ่งเสลี่ยม


การให้บริการช่วยเหลือแก้ไขภาวะวิกฤติเพี่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย

ประกอบด้วย

หอผู้ป่วยหนัก (15 เตียง)
หออภิบาลทารกแรกเกิด (21 เตียง)


การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

        มีแพทย์ประจำทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางตามสาขา และการส่งต่อผู้ปุวยกรณีเกินขีดความสามารถ และระบบ EMS กับเครือข่าย (First Responder) ในชุมชน 4 แห่ง


การให้บริการปฐมภูมิ

        มี PCU 19 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 13 ตำบลของอำเภอ โดยการบริหารจัดการของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.ศรีสำโรง) ทั้งนี้ ยังเพิ่มศักยภาพ PCU 7 แห่งให้บริการ DM/HT Clinic โดยมีพยาบาลเวชปฏิบัติให้การดูแลรักษา และดำเนินการยกระดับ PCU 3 แห่ง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในปี 2553


บริการด้านการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ

มีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ได้แก่

1. สาขาอายุรกรรม
การดูแลผู้ป่วยด้านอายุรกรรม ได้แก่
– ตรวจพิเศษทางกล้องเพื่อการวินิจฉัยและรักษา
– การดูแลผู้ป่วยไตเทียม
2. สาขากุมารเวชกรรม
การดูแลผู้ป่วยด้านกุมารเวชกรรม ได้แก่
– การดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมียแบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดกรอง ค้นหา ตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาตามมาตรฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนจัดเตรียมโลหิตและบริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้รับเลือดที่ใหม่ตามกาหนดเวลา
พร้อมแนวทางการให้ยาขับเหล็กทั้งชนิดฉีดและรับประทาน
รวมถึงการจัดประชุมเครือข่ายครอบครัวผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
3. สาขาศัลยกรรมทั่วไป
การดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม ได้แก่
– การผ่าตัดนิ่วในถุงน้าดีผ่านทางกล้องวิดิทัศน์
– การผ่าตัดทำหมันผ่านทางกล้องวิดิทัศน์
– การผ่าตัดนิ่วในไตผ่านทางกล้องวิดิทัศน์
– การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านทางกล้องวิดิทัศน์
– การนำนิ่วในท่อไตออกผ่านทางกล้องวิดิทัศน์
4. สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
การดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ได้แก่
– การตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยที่ข้อเข่า
– การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
– การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
5. ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
การดูแลผู้ป่วยด้านลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่
– การตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยในระบบทางเดินปัสสาวะ
6. สาขาสูตินรีเวชกรรม
การดูแลผู้ป่วยด้านสูตินรีเวชกรรม ได้แก่
– การตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
– การตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
– การตรวจวินิจฉัย/คัดกรองเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่เกี่ยวกับสูติฯ
7. สาขาจักษุวิทยา
การดูแลผู้ป่วยด้านจักษุวิทยา ได้แก่
– บริการตรวจวัดความยาวลูกตาและคำนวณเลนส์แก้วตาเทียมโดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์และเครื่องเลเซอร์
– การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
8. สาขาโสต ศอ นาสิก
การดูแลผู้ป่วยด้านโสต ศอ นาสิก ได้แก่
– การตรวจพิเศษเพื่อการวินิจฉัยผ่านทางกล้องวิดิทัศน์
– การผ่าตัดผ่านทางกล้องวิดิทัศน์
9. สาขารังสีวิทยา
การดูแลผู้ป่วยด้าน ได้แก่
– การตรวจพิเศษด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์
– ตรวจพิเศษ Echocardiogram (ECHO)
10. สาขาทันตกรรม
การดูแลผู้ป่วยด้านทันตกรม ได้แก่
– ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตกรรมสาหรับเด็ก
11. สาขาเวชกรรมฟื้นฟู
การดูแลผู้ป่วยด้านเวชกรรมฟื้นฟู ได้แก่
– การผลิตกายอุปกรณ์เสริมเทียม
– การแพทย์ทางเลือก (แผนไทย)
– เปิดให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทยที่แผนก OPD ทุกวันในเวลาราชการ
12. สาขาอื่น ๆ
การดูแลผู้ป่วยด้านอื่น ๆ ได้แก่
– การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง โดยการดูแลแบบ One day care ในแผนกศัลยกรรม และสูตินรีเวชกรรม